FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

icon Telefon:
2751031|271
icon Fax:
2761156
icon Mail:
turangokce@turhal.bel.tr

MÜDÜRÜMÜZÜN ÖZGEÇMİŞİ

Turan GÖKÇE

Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünden mezun olmuştur. 2001 yılından itibaren 2013 yılı kasım ayına kadar Fen İşleri Müdürlüğünde kontrol elemanı olarak bir çok görevde bulunmuştur. 2013 yılı Kasım ayında Fen İşleri Müdürlüğü görevine atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


MÜDÜRLÜĞÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Fen İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

1. İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayacak yatırımlar için;

2. Müdürlüğün stratejik planları hazırlamak/hazırlatmak,

3. Stratejik planlar doğrultusunda yıllık bütçe hazırlamak/hazırlatmak,

4. Stratejik planlar ve bütçe doğrultusunda projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak, hazırlanan projelerin ihale ve uygulamasını sağlamak.

5. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirlemek,

6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini sağlamak,

7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirtilen belediyenin görev ve  sorumluluklarından ilçe belediyelerine düşen bayındırlık hizmetlerinin icrasını sağlamak,

9. Müdürlüğün görevlerini yerine getirecek her türlü malzeme, mal, araç ve personel teminini yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak,

10. İlçemizdeki diğer kamu kuruluşlarına ait eksiklikleri tespit etmek, bu eksiklikleri ilgili kuruma iletmek,yapımı için takibini sağlamak,

11. İlçemizde Bayındırlık hizmeti sunan diğer kurumların yatırımları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

12. Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,

13. Müdürlük emrindeki araç ve iş makinelerini sevk ve idare eder, ihtiyaç halinde araç ve iş makinesi alınması veya kiralanması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

14. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin konularıyla ilgili eğitimini ve  yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,

15. İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak,

16. Müdürlüğün faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar,

17. Astların performansını periyodik olarak değerlendirir, birimde moral ve motivasyonu artırıcı çalışmalar yapmak,

18. Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

19. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

MÜDÜRLÜK HABERLERİ