TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 

1- İdarenin

a) Adı                                      : Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                 : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT

c) Telefon – Faks Numarası    : 3562751031/214 – 3562761156

2- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Seyfi Demirsoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 59 nolu dükkan 30.000,00 TL, Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 432 ada 2 parsel bodrum kat bağımsız bölüm 15 nolu depo 20.000,00 TL, Kayacık Mahallesi Yavşanlık Mevkii 105 ada 12 parsel 450 m2 arsa m2 si 55,00 TL, Kayacık Mahallesi Yavşanlık Mevkii - / 2434 parsel 306,09 m2 arsanın m2 si 85,00 TL, Pazar Mahallesi Kılıçyeri Mevkii 197 ada 24 parsel 24.465 m2 çayırın m2 si 8,00 TL, Kazım Karabekir Mahallesi 813 ada 12 parsel 4.748,59 m2 arsanın m2 si 110,00 TL, Kazım Karabekir Mahallesi Kızılyer Mevkii 1111 ada 5 parsel 8.931,55 m2 arsanın m2 si 110,00 TL, Kazım Karabekir Mahallesi Kızılyer Mevkii 1111 ada 6 parsel 3.627,77 m2 arsanın m2 si 75,00 TL muhammen bedel üzerinden Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.

3- a) İhalenin Yapılacağı yer : Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası

     b) Tarihi ve Saati           : 28/07/2016 – 10 00

4- İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler

a) Özel Şahıslar;                                                                          b) Tüzel Kişilikler                

- Kanuni ikametgâh                                                                    - Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.

- İmza beyannamesi                                                                   - İmza sirküsü  

- Nüfus cüzdanı fotokopisi ( T.C kimlik numaralı)                         - Nüfus cüzdanı fotokopisi ( T.C kimlik numaralı

- Tebligat Adres Beyanı                                                                  - Tebligat Adres Beyanı   

                                                                                                         - Sicil Gazetesi

c) Geçici teminat belgesi

d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname

5- Söz konusu taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin 4.  bendinin (r) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

6- Geçici teminat miktarı;

— İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar belediyeye yatırılacaktır.

7- Taşınmazların ödeme planı 1 peşin (kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren sözleşme ile birlikte on beş gün (15) içerisinde) kalanı ise müteakip ayda başlayıp 3 ayda 3 eşit taksitler halinde alınacaktır.

Müşteri 2886 sayılı kanunun 57’ nci maddesinde belirtilen zorunlulukları ( İhale bedeli, ihale giderler, vergi, resim ve harçlar) tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde tamamının ödenmesi halinde idare gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı kanunun 53'üncü maddesi hükümlerince kesin teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır.

8- İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir.

9- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

11- İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilecektir.

12- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.