YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

icon Telefon:
2751031 |210
icon Fax:
2759996
icon Mail:
salihozdas@turhal.bel.tr

MÜDÜRÜMÜZÜN ÖZGEÇMİŞİ

Salih ÖZDAŞ

06.03.1978 Amasya/Merkez doğumlu olup ilk, orta ve lise tahsilini Amasya’da tamamlamıştır. lise tahsilinden sonra 1996 yılında T.S.K.’ne katılarak ülkemizin çeşitli illerinde görev yapmıştır.2012 yılında Turhal İlçe J.K.lığında Per.Loj.Ks.Amiri iken J.Bçvş. Rütbesinde T.S.K.’den istifa ederek 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi gereği açıktan atama ile Turhal Belediyesinde göreve başlamıştır. Lisans mezunu olan personelimiz evli ve 3 çocuk babasıdır. 


MÜDÜRLÜĞÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yazı İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

1. Belediye Başkanının ve /veya ilgili Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, gerektiğinde organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerinin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,

2. Başkandan aldığı yazılı veya sözlü talimatları yürürlükteki mevzuat hükümleri ile Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre yerine getirir ve ilgili başkan yardımcısını da bilgilendirir.

3. Bütün yazışmalarda “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” i uygular.

4. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

5. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

6. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,

7. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

8. Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

9. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

10. Müdürlük Bünyesinde tüm iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Müdürlükte çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

11. Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

12. Meclis ve Encümen Toplantılarının organize edilmesini, Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evraklarla, Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar. Belediye Encümen toplantısına Belediye Başkanının görevlendirme yazısıyla Encümenin memur üyesi olarak katılır.

13. Resmi Gazetede yayınlanan, Belediye ile ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerin; ilgili birimlere bir üst yazıyla gönderilmesinin kontrolünü yaparak, diğer birimleri bilgilendirir

14. Belediye Başkanının evlendirme memurlarına vermiş olduğu evlendirme izin onayı doğrultusunda, başkan adına kıyılan nikâhların zamanında, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlatır. Nikâh salonlarının ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Meclisine teklif hazırlattırarak, salon ücretlerini belirlenmesini sağlar, kıyılan nikâh akitlerinin ilgili kayıt defterine işlenmesini sağladıktan sonra ilgili kurumlara bildirilmesinin kontrolünü yapar.

15. Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlar.

16. Takım ruhunun gelişmesi ve toplu başarıların artmasını sağlayıcı çözümler üretir.

17. Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

18. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.


MÜDÜRLÜK HABERLERİ