HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

1 - Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
2 - Cins Değişikliği Yazısı
3 - Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa) 
4 - SSK'dan ilişiksiz Belgesi,
5 - Telefon Ankastre Vizesi,
6 - Numarataj belgesi
7 - Sığınak Raporu
8 - İskân Dilekçesi
9 - Vergi Dairesi ilişik yazısı
10 - Sağlık Ocağından rapor
11 - Harç ve ücretleri mabuzu

15 Gün

2

Çap

1 - Aplikasyon Krokisi,
2 - Tapu Fotokopisi,
3 - Harç Makbuzu

1 Saat 

3

Kuşat Ruhsat işleri

1 - Kimlik Fotokopisi, 
2 - Başvuru formu ve alındı belgesi
3 - Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4 - 1 Adet Fotoğraf, 
5 - Ustalık Belgesi, 
6 - Kira Kontratı Fotokopisi,
7 - Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı 
8 - Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü (Şirketler için) 
9 - Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa) 
10 - Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11 - İtfaiye Raporu, 
12 - Harç ve ücreti makbuzu

2 Gün

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu, 
2- Nüfus Kâğıdı, 
3- Ölüm Belgesi.

1 Saat

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

1 - Dilekçe
2 - Vukuatlı Nüfus kayıt sureti
3 - Mali durumu araştırma belgesi

15 Gün

6

Nikâh işlemleri

1 - Nüfus Cüzdanı,
2 - Nüfus Kayıt Örneği,
3 - Evlenme Beyannamesi,
4 - Fotoğraf,
5 - Sağlık Raporu,
6 - İzin Belgesi.

1 Gün

7

İhale işlemleri (2886 S.K.na göre)

1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 - İkametgah belgesi
3 - Geçici teminat belgesi

1 Gün 

8

Gelir Tahsili işlemleri

1- Kimlik bilgisi

1 Gün 

9

Giderlerin ödenmesi

1 - Kimlik bilgisi
2 - Teklif belgesi
3 - Fatura veya gider makbuzu

1 Gün 

10

Ölçü ve ayar işleri

1- Ölçü ve ayar Beyannamesi

1 Gün

11

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1 - Başvuru formu ve alındı belgesi
2 - Şirket Ana sözleşmesi ve imza Sirküleri fotokopisi (Şirketler için)
3 - Yapı Kullanma İzin belgesi ve Tapu fotokopisi
4 - Kira kontratı (İmalat vb. yerler için Noter Taktikli)
5 - Oda -Dernek Kayıt Belgesi 
6 - Ustalık belgesi
7 - Kat malikleri Muvafakati (İmalat, Fırın,Yemekhane Noter tastikli)
8 - Tesis içini gösterir yerleşim plan krokisi
9 - İnceleme Kurul raporu
10 - Sorumlu Müdür sözleşmesi
11 - Vergi Levhası fotokopisi
12 - İtfaiye Yangın Raporu
13 - İkametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi
14 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü Açılma Belgesi
15 - Sağlık Koruma Bandının İşlendiği Vaziyet Planı (İmalathane ve Fırın vs)
16 - Harç ve ücreti makbuzu

1 Gün

12

Gıda Sicil Belgesi

1 - Dilekçe
2 - Esnaf odası kayıt belgesi
3 - Kapasite Raporu (Esnaf ve Sanatlarlar Odası)
4 - Makine ve tespit belgesi
5 - Kapasite Hesap belgesi
6 - Yıllık üretim kapasite belgesi
7 - İmza Beyannamesi (Noter)
8 - Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesi (Noter)
9 - Harç ve ücreti

1 Gün

13

Hafta Tatili ruhsatı

1 - Dilekçe
2 - 1 Adet Vesikalık fotoğraf
3 - Harç ve ücreti makbuzu

7 Gün

14

Yapı Ruhsatı

1 - Mimari, Statik, Elektrik, ve Mekanik projeleri ve fenni mesul sözleşmeleri
2 - Statik hesapları
3 - Zemin etüd raporu
4 - Aplikasyon
5 - Kadastro çapı
6 - İmar çapı
7 - Tapu
8 - Dilekçe
9 - Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şirket ise sözleşmeler)
10 - Harç ve ücret makbuzları

7 Gün

15

Parselasyon işleri

1 - Dilekçe
2 - Tapu 
3 - İfraz dosyası
4 - Harç ve ücret makbuzu

10 Gün

16

İmar planı değişikliği talebi

1 - Dilekçe
2 - Tapu
3 - Harç ve ücret makbuzu

20 Gün

17

Form A ve B talebi
(Adrese dayalı nüfus tespiti için)

1 - C Formu (Muhtardan)

15 Dk

18

Kanalizasyon bağlantısı

1 - Dilekçe
2 - Harç ve ücret makbuzu

30 Gün

19

İş makinası, Fenni vasıta , Otobüs vb. kiralama talebi

1 - Dilekçe
2 - Harç ve ücret makbuzu

1 Gün

20

İçme suyu aboneliği

1 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2 - Ruhsat, Tapu
3 - Harç ve ücret makbuzu

2 Gün

21

Sosyal yardım talepleri

1 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2 - Matbu Form (Belediyemizden verilir)
3 - Muhtar onayı

30 Gün

22

Menşe Şahadetnamesi

1 - Hayvan Pasaportu
2 - Harç ve ücret makbuzu

10 Dk

23

Mesul Müdür Belgesi

1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 - 1 adet Fotoğraf
3 - Dilekçe
4 - Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından)
5 - Sabıka kaydı
6 - İkametgah belgesi
7 - Harç ve ücret makbuzu

1 Gün

24

Okul Servis Araç özel izin belgesi

1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 - Ehliyet fotokopisi
3 - Okil Araç Bakım ve onarım talep formu
4 - Araç Trafik sigortası
5 - Araç ruhsatı
6 - Şoförler Odası Kayıt belgesi
7 - Sabıka kaydı
8 - Harç ve ücret makbuzu

1 Gün

25

İhale işleri (4734 S.K göre)

1 - Ticaret Sicil Gazetesi
2 - İş deneyim belgesi
3 - Geçici teminat makbuzu
4 - Banka referans mektubu
5 - Adres beyanı
6 - İş ortaklık beyanı
7 - TSE belgeleri
8 - İmza sirküleri
9 - Yerli istekli beyanı
10 - Teklif mektubu
11 - Doküman alındı belgesi 
12 - Başvuru mektubu

30 Gün

26

Gayrimenkul kayıdı

1 - Dilekçe
2 - Harç ve ücret makbuzu

15 Dk

27

Raiç belgesi

1- Dilekçe

5 Dk

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat Yeri

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İsim

: Salih ÖZDAŞ

Unvan

: Yazı İşleri Müdürü

Adres

: Turhal Belediyesi

Tel

: (356) 275 10 31

Faks

: (356) 276 11 56

E-Posta

turhalbelediyesi@turhal.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri

: BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İsim

: Yılmaz BEKLER

Unvan

: Belediye Başkanı

Adres

: Turhal Belediyesi

Tel

: (356) 275 10 31

Faks

: (356) 276 11 56

E-Posta

turhalbelediyesi@turhal.bel.tr

   
Oluşturulma Tarihi : 04.09.2016