TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN DUYURULUR

SİVİL İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA VEYA DRONE) VE MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ YASAKLAMA KARARI

İlgi:
a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. ve 66. maddeleri.  
b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337. maddeler.
c) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 93.maddesi,.
ç) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 21.maddesi,.
d) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi,.
e) Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 14.maddesi,.
f) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı, (SHT-İHA).
g) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatı.
 
İlçemiz hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askerî güvenlik bölgeleri ve millî güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin engellenmesi, söz konusu araçların terör örgütü mensuplarınca kamu kurum ve kuruşlar ile güvenlik güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının  denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla;
        
İlçemiz sınırları içerisinde her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ilgi (a) Kanun ve ilgi (f) Talimat gereğince,
        
İlçemiz sınırları dahilinde İnsansız Hava Araçları (DRON) uçurulmasının yasaklanması ancak istisnai olarak,
 
-Birimlerin bilgisi dahilinde Emniyet ve Askeri amaçlı kullanılan İHA’ların ilgili güvenlik biriminin bilgilendirilerek,
-İlçemizde önceden belirtilen yer ve saatler içerisinde sınırlı kalmak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ilgi (b) Talimatının Uçuşa Yasak Bölgeler başlıklı 18. Ve Uçuş Şartları ve Alan Gereklilikleri başlıklı 19. Maddelerindeki hususlara uyulmak koşulu ile yapılacak çekimler (belgesel, film, reklam tanımı vb.) için İlçe Emniyet Müdürlüğünün uygun görüşü ve Mülki İdare Amirinin Olur’u ile verilecek istisnai izinler haricinde Turhal İlçesi sınırı dahilinde İnsansız Hava Araçları (DRON) uçurulması tamamen yasaklanmıştır.
       
Her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile yasaklanan mahallerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların emniyet birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve ilgili mevzuat çerçevesinde cezalandırılacaktır.
 
Bu Kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişiler hakkında; ilgi (a) Kanunun 66 ncı maddesi ve ilgi (d) Kanunun 32 nci maddesi gereğince yasal işlem yapılacaktır.

Dr. Ahmet Süheyl ÜÇER
Turhal Kaymakamı


Oluşturulma Tarihi : 13.06.2017